Отворена процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"

Отворена процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"

13 Април 2016,

Отворена процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

Коя е програмата:    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ” 2014-2020 г.

Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Инвестиционен приоритет 1.1 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Каква е целта: Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Какви дейности ще бъдат финансирани:
Задължителни дейности:
1. Дейности/разходи за организация и управление на проекта

Допустими разходи – до 10% от общите допустими разходи по проекта

2. Дейности/разходи по информиране и публичност  – до 2 % общите допустими разходи.

Други допусими дейности:
Дейност 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда-

Примерни

· Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

· Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси – планиране, подбор и наемане;

· Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;

·  Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;

·  Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива;

·  Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието

Дейност 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

·  Детайлно разписана транспортна схема, която включва броя на лицата, за които се извършва превоз, маршрута на извършвания превоз на пътници от и до работното място, както и дали превозът ще се извършва на няколко пъти, в случай че работниците осъществяват дейността си на смени. Детайлната транспортна схема описва подробно маршрута в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат служителите до работното място и обратно;

Вида (брой места) и броя на използваните транспортни средства по маршрута за денонощие – в случай че кандидатът извършва превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт;

·  !!! Важно – когато транспорта се възлага на външна фирма макс.с/ст – 0,50 лв./км.

Дейност 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Допустими разходи – до 20% от общите допустими разходи по проекта

3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

3.3. Придобива на стандарти за безопасни условия на труд – дейността е допустима само ако коефициента на трудов травматизъм по икономическа дейност е по-висок или равен от средния за страната. За 2016 г. Ктт = 0,66.

Допустими разходи – разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат – до 10% от общите допустими разходи

 3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за   здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за  тяхното ограничаване и предотвратяване.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика

Дейност 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Кой може да участва:  Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.

Колко е финансирането за проектно предложение:  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Какъв е процентът на съфинансиране:  За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране
За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта

Каква е продължителността на проекта:  Крайният срок за приключване на дейностите по проекта е 31.12.2018

Какъв е срокът за подаване на проектно предложение:  14.06.2016, 17.30

Устойчивост:  Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. Запазването на свободни работни места няма да се счита за спазване на поставеното изискване.

За повече информация можете да се свържете с нас!