Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

27 Януари, 2017

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

 

Цел: повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработвне и прилагане на нови решения, техники и методи

Допустими кандидати: съществуващи МСП от преработващата промишленост

Допустими дейности: дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в област отпадъци, води, рециклиране на материали; информираност и публичност

Размер на БФП: 300 000 – 3 000 000 лв.