Мярка 6.1 „Създаване на стопанства за млади фермери”-Индикативна дата на обявяване: Юли

27 Януари, 2017

Мярка 6.1 „Създаване на стопанства за млади фермери”-Индикативна дата на обявяване: Юли

 

Цел: увеличаване броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване на заетостта

Допустими кандидати: земеделски стопани, физически лица, еднолични търговци, ЕООД

Допустими дейности: дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани

Размер на БФП: левовата равностойност на 10 000 – 200 000 евро