Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски стопанства” ”- Индикативна дата на обявяване: Ноември

27 Януари, 2017

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски стопанства” ”- Индикативна дата на обявяване: Ноември

 

Цел: развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост

Допустими кандидати: земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или ЮЛ по ТЗ или ЗК, както и физически лица регистрирани по закона за занаятите.

Допустими дейности: материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Размер на БФП: левовата равностойност на: 10 000 – 200 000 евро.