Мярка 11 „Биологично земеделие” - Индикативна дата на обявяване: Март

27 Януари, 2017

Мярка 11 „Биологично земеделие” – Индикативна дата на обявяване: Март

 

Цел: Насърчаване на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство

Допустими кандидати: земеделски стопани – ФЛ и ЮЛ, ЕТ регистрирани в ИСАК

Допустими дейности: дейности  за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;  дейности  за поддържане на практики и методи за биологично земеделие.

Размер на БФП: непр. – годишно компесаторно плащане