Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - Индикативна дата на обявяване: Февруари

27 Януари, 2017

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – Индикативна дата на обявяване: Февруари

 

Цел:модернизирне на физическите активи на предприятията и земеделските производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързни с къси вериги на доставка.

Допустими кандидати: земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9: ЕТ и ЮЛ различни от посочените

Допустими дейности:  допустими са дейностите, посочени в чл. 30 от Наредба № 20 от 27.10.2015 за прилагане на подмярка 4.2

Размер на БФП:  левова равностойност на 15 000 – 3 000 000 евро