Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”- Индикативна дата на обявяване: Април

27 Януари, 2017

Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”- Индикативна дата на обявяване: Април

 

Цел: Подпомагане нa съвместни дейности и проекти; иновации в продукти и услуги в селските райони; създаване на европейска идентичност.

Допустими кандидати: одобрени МИГ

Допустими дейности: техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество; проекти за сътрудничество

Размер на БФП: до левовата равностойност на 200 000 евро