Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

28 Януари, 2017

 

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

 

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

 • Процедура: „Транснационални и дунавски партньорства” В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

За информация натиснете тук

 • Процедура: „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

За информация натиснете тук

 • Процедура: „Развитие на социалното предприемачество” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

За информация натиснете тук

 • Процедура: „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” – ОТВОРЕНА

За  повече информация натиснете тук

 • Процедура: „Развитие на клъстери в България” – ОТВОРЕНА

За  повече информация натиснете тук

 • Процедура: „Подкрепа за предприемачество” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

За информация натиснете тук

 • Процедура: „Разработване на продуктови и производствени иновации” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

За информация натиснете тук

 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

 • Процедура: „Обучения за заети лица”Индикативна дата на обявяване: Април

За предварителна информация натиснете тук

 • Процедура: „Специфични обучения” – Индикативна дата на обявяване: Април

За предварителна информация натиснете тук

 • Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” – Индикативна дата на обявяване: Април

За предварителна информация натиснете тук

 • Процедура: „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” -Индикативна дата на обявяване: Юни

За предварителна информация натиснете тук

 • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” – Индикативна дата на обявяване: Юни

За предварителна информация натиснете тук

 • Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – Индикативна дата на обявяване: Юни

За предварителна информация натиснете тук

 • Мярка 11 „Биологично земеделие” – Индикативна дата на обявяване: Юни

За предварителна информация натиснете тук

 • Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”- Индикативна дата на обявяване: Юни

За предварителна информация натиснете тук

 

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

 • Мярка 6.1 „Създаване на стопанства за млади фермери”-Индикативна дата на обявяване: Юли

За предварителна информация натиснете тук

 • Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

За предварителна информация натиснете тук

 

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

 • Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски стопанства” ”- Индикативна дата на обявяване: Ноември

За предварителна информация натиснете тук