ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

26 Април 2017,


Коя е програмата: Оперативна програма: „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020
Процедура: BG05MPOP001-1.021 “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”
 
Каква е целта на процедурата Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия.
Кой може да кандидатства ·Работодатели
·Социални партньори / Асоциацията на индустриалния капитал в България; Българската стопанска камара; Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;  Българската търговско-промишлена палата; Съюзът за стопанска инициатива; Конфедерацията на независимите синдикати в България;  КТ „Подкрепа“– в качество на работодател.
По настоящата схема кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, допустими партньори са:
·Работодатели
·Социални партньори /гореизброени/ в качество на работодател
·ЦПО – когато те са 100 % собственост на кандидата
Недопустими да получат минимална помощ по настоящата процедура са кандидат/партньор/и, които извършват дейност в:
1.областта на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
2.областта на първичното производство на селскостопански продукти
Какви са специалните изисквания към кандидатите: За целите на настоящата процедура под „Работодател” следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Социален партньор е кандидат в качеството си единствено на работодател.
Кои са допустимите дейности ·Дейности за организация и управление;
·Дейности за информация и комуникация;
·Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионлната квалификация на заети лица организирано от акредитирана институция съгласно ЗПОО;
·Обучение за придобиване на ключови компетенции за заети лица: КК2 Общуване на чужди езици; КК4 Дигитална компетентност.
Коя е целевата група Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия и самостоятелно заети лица.
За целите на настоящата процедура целевата група следва да е съставена единствено от заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.
Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори* на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории):
– Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно)
– Да са на възраст над 54 г.
*стр.32 от Условията за кандидатстване
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b
Колко е финансирането за проектното предложение: Компонент 1 по Регламент 651/2014
Минимален размер на БФП:15 000 лв
Максимален размер на БФП: 3 911 660 лв
Компонент 2 по Регламент 1407/2013
Минимален размер на БФП: 15 000 лв
Максимален размер на БФП: 391 166 лв
Кандидатите по настоящата процедура самостоятелно преценяват и избират между ЕДИН от приложимия режим по отношение на безвъзмездната финансова помощ
Процент на финансиране Компонент 1
-Големи предприятия  не надхвърля 50 % от общата стойност на допустимите разходи на проектa;
-Средни предприятия не надхвърля 60 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
-Малко/микро предприятия не надхвърля 70 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Компонент 2– 100 % БФП /не се изисква съфинансиране от страна на кандидата/
Каква е продължителността за изпълнение на проекта:
 
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30.06.2019
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения: Срокът за подаване на проектните предложения е 17.30 ч. на 30.06.2017
Адрес на подаване на проектните предложения Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

За повече подробности относно условията за кандидатстване, можете да се свържете с нас!