ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ КЪМ ОФ ПЛОВДИВ 2019

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ КЪМ ОФ ПЛОВДИВ 2019

1 Юли 2016,

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ КЪМ ОФ ПЛОВДИВ 2019

 

Общинска фондация „Пловдив 2019” отправя покана за представяне на  проектни предложения по две отворени покани:

  • Проекти на базата на идейни предложения заложени в Апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 с краен срок 10.10.2019
  • Културни проекти осъществявани съвместно с Пловдив 2019, с цел обогатяване на културната програма в апликационната книга на Пловдив 2019 с три крайни срока – съответно 10.07.2016; 10.10.2016; 10.12.2016

Допустими кандидати и по двете покани са

– Търговски дружества, кооперации  и неправителствени организации от Пловдив, страната и чужбина,

– Общински и държавни институции,

– Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите,

– Пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).

Финансовите рамки на програмата:

Одобрените проекти ще получат финансова подкрепа от ОФ „Пловдив 2019”, като размерът и разпределението на финансовата помощ ще се решава от експертната комисия, съобразно методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията или лицето, целевите групи, към които е насочен проектът и финансовите възможности на ОФ „Пловдив 2019”.

Основно условие към партньорите е участието със собствен принос в реализацията на проектите и набавянето на съфинансиране от най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.

За повече информация можете да се свържете с нас!