Отворенa процедурa за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Отворенa процедурa за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

22 Юни 2016,

Отворенa процедурa за подбор на проекти  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

 

Коя е програмата:           Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Кой може да участва:                Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Допустими кандидати са само МСП, които могат да докажат финансова стабилност, с последните три приключили финансови години. Големи предприятия не са допустими по настоящата процедура.

Какви са специалните изисквания към кандидатите:            Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) в един от следните сектори:B „Добивна промишленост“,C „Преработваща промишленост“,D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,F „Строителство“
Допустими проекти:

 

–  За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти и подаден за одобрение до 10. 08. 2016 г.;

–  Трябва да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“;

–  Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

–  Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България;

–  Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение;

–  Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата

Допустими партньори По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално,а не съвместно с партньорски или други организации.
Колко е финансирането за проектното предложение:  

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 50 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 1 500 000 лева.

 

Процент на съфинансиране по елемент А „Инвестиции”- да се избере между следните:
Процент на съфинансиране по режим  „Регионална помощ”
 

Категория на предприятие

Макс. Интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Макс. Интензитет на помощта за дейности в ЮЗР
Микро и малки

предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

 

Процент на съфинансиране по режим   „De minimis”:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

Процент на съфинансиране по режим  „Инвестиционни помощи за мерки за           повишаване                  на енергийната      ефективност“
 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро и малки предприятия

 

65%

Средни предприятия

 

55%

Процент на съфинансиране по По Елемент Б „Услуги“, Интензитет на помощта за режим „de minimis”:
Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

 

 Микро, малки и средни предприятия

90 %

 

 

Каква е продължителността за изпълнение на проекта: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 

Какъв е срокът за подаване на проектните предложения:

19:00 часа на 12.10.2016 г.
 

Адрес на подаване на проектните предложения

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.