Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” - Индикативна дата на обявяване: Януари

27 Януари, 2017

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” – Индикативна дата на обявяване: Януари

 

Цел: модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства.

Допустими кандидати: земеделски стопанства, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен произодствен обем.

Допустими дейности: материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултата на стопанството.

Размер на БФП:  левова равностойност на 1 250 – 25 000 евро