Процедура: „Специфични обучения” - Индикативна дата на обявяване: Януари

Процедура: „Специфични обучения” - Индикативна дата на обявяване: Януари

27 Януари, 2017

Процедура: „Специфични обучения” – Индикативна дата на обявяване: Януари

 

Цел: повишаване производителността и адаптивността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятието и работното място обучения.

Допустими кандидати: работодатели в сектори основаващи се на знанията, високите технологии, ИКТ, преработвателна промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Допустими дейности: включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения; включване на преминалите обучение в несубсидирана заетост;

Включване в специализирани  чуждоезикови обучения;

 Размер на БФП:

  • За компонент 1: 50 000 лв. – 3 911 660 лв
  • За компонент 2: 50 000 лв. – 391 166 лв