Отворена процедура за подбор на проекти

Отворена процедура за подбор на проекти

18 Октомври 2016,

 Отворена процедура за подбор на проекти

 

Коя е програмата:  Оперативна програма: „Развитие на човешки ресурси”

Процедура: BG05M90P001-2.006 “Развитие на социалното предприемачество”

Каква е целта на процедурата: Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Какви дейности ще бъдат финансирани:

 

По настоящата процедура могат да се подават проектни предложения, които включват комбинация от някои от допустимите дейности:

1.       Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;

2.       Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

3.       Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

4.       Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;

5.       Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;

6.       Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

7.       Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Кой може да участва: Допустими кандидати:

1.       Социално предприятие;

2.       Работодател;

3.       Специализирано предприятие на хора с увеждания;

4.       Кооперация на хора с увреждания;

5.       Община;

6.       Район на община;

7.       Доставчик на социални услуги;

8.       Неправителствена организация.

Всички кандидати по настоящата процедура следва да попълнят Декларация Социално предприятие – Приложение VI от пакета с документи за кандидатстване, където следва да посочат дали попадат в посоченото определение за социално предприятие към момента на кандидатстване. В случай, че кандидатът не се самоопредели като социално предприятие към момента на кандидатстване, то следва да отбележи това обстоятелство в Декларация Социално предприятие –

Приложение VI и да декларира, че ще създава ново социално предприятие, за което към момента на изпълнението на административния договор ще представи и съответните документи, удостоверяващи, че чрез настоящия проект е създадено социално предприятие.

 

 

Допустими партньори:

1. Обучителни институции и организции;

2. Общини и райони на общини;

3. Доставчици на социални услуги;

4. Неправителствени организации.

Колко е

финансирането за проектно предложение

Минимален размер на БФП: 50 000 лева

Максимален размер на БФП: 391 166 лева

Какъв е процентът на съфинансиране Не се изисква съфинансиране от кандидата и/или партньорите по проекта
Каква е продължителността на проекта Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018 г.
Какъв е срокът за подаване на проектно предложение Проектните предложения се подават електронно в системата ИСУН, чрез КЕП до

05.01.2017 г. 17:30 часа.

 

 

 

За повече информация можете да се свържете с нас!