Обявен e периода на прием на заявленията по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” начална дата 26.10.2016 крайна дата 7.12.2016

Обявен e периода на прием на заявленията по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” начална дата 26.10.2016 крайна дата 7.12.2016

11 Октомври 2016,

Обявен e периода  на прием на заявленията по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” начална дата 26.10.2016 крайна дата  7.12.2016

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева  бе утвърден график за втория прием по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).
Приемът на заявления ще стартира на 26 октомври и ще бъде с краен срок 7 декември 2016 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 237 000 000 евро.

По подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделските стопанства” се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

3.опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

4.повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6.подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7.осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Финансовата помощ за одобрени проекти е 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да достигне до 60 % за самостоятелни земеделски стопанства, докато максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции е макс. 70 % от допустимите за финансиране разходи на признати групи производители или преработватели.

Инвестициите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват :

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
 • разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани;
 • закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
 • закупуване, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция и др;
 • разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване;
 • закупуване на софтуер, ноу хау;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания;