Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

23.05.2022   Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Процедура № BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения…

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

15.11.2021 Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Процедура № BG06RDNP001-4.013 Каква…

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - Индикативна дата на обявяване: Февруари

27 Януари, 2017 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – Индикативна дата на обявяване: Февруари   Цел:модернизирне на физическите активи на предприятията и земеделските производители преработващи земеделски продукти…