ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

24 Януари 2017, ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ   BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“     Коя е програмата: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Приоритетна ос…

Отворена процедура за подбор на проекти

Отворена процедура за подбор на проекти

18 Октомври 2016,  Отворена процедура за подбор на проекти   Коя е програмата:  Оперативна програма: „Развитие на човешки ресурси” Процедура: BG05M90P001-2.006 “Развитие на социалното предприемачество” Каква е целта на процедурата:…