НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ВАШИЯ БИЗНЕС!

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС!

28 Август 2017,

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС!

 

По ОПИК:

  • „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
  • „Насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП”

По ОПРСР:

  • 2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
  • 4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, предстои да бъде обявена в края на септември началото на октомври месец. Допустими ще са МСП в преработващата промишленост. Целта на процедурата е свързана с повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи с изпълнението на един от следните индикатори: намаляване количество на отпадъци, намаляване количеството на използвани суровини, намаляване количеството на използвани опасни химични вещества; намаляване количество на отпадни води и намаляване на емисиите.

МСП ще могат да кандидатстват за закупуване на ДМА, ДНА, както и различни услуги. Интензитетът на помощта ще бъде до 70 % и ще зависи от избрания режим на минимални помощи и категорията на предприятието. Минималната БФП за която ще може да се кандидатства ще бъде 200 000лв , а максималната ще достига 1 000 000лв.

Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП”, също е планирана за обявяване в края на септември,  началото на октомври. Тук допустими бенефициенти ще са МСП с по-малко от две приключили финансови години. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. Допустими ще са дейности за разработване на предприемачески идеи (нови продукти и услуги),  дейности за реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи (нови продукти и услуги), както и визуализация на проекта. Допустими ще са разходи за ДМА, ДНА, услуги и оперативни разходи. Размерът на БФП ще е от мин. 50 000 до макс. 391 166 лева, при 90 % европейско съфинансиране.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” ще старира през септември/октомври месец и ще бъде отворена за кандидатстване два месеца. По нея земеделски стопани, признати групи на производители и еднолични търговци ще могат да кандидатстват за дейности свързани с подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятието. Допустими ще са дейности като: внедряване и модернизиране на наличните мощности(придобиване и модернизиране на сгради, закупуване на машини и съоръжения); сертифициране; дейности свързани с опазване на околната среда; подобряване на ен. Ефективност и хигиенни и безопасни условия на работа и др; Общо допустимите разходи ще са от 15 000 евро до 2 000 000 евро, а финансовата помощ ще е в размер на 50 %.

В края на годината, през месец декември ще отвори и Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. При нея допустими кандидати ще са земеделски производители или микропредприятия със седалище в земеделски район. Допустими ще са дейности свързани с развитие на селски туризъм; занаятчийски дейности; производствени дейности и предоставяне на услуги за всички икономически дейности и населението. Мярката финансира материални и нематериални инвестиции, като изграждане или подобрения на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини и оборудване; придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи и др. Минималната стойност на проект ще е 10 000 евро,а максималната 600 000 евро, при 75 % финансова помощ.