BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

07.11.2023

Коя е програмата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Приоритет: 1. Иновации и растеж

Приоритет: 2. Кръгова икономика

Каква е целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027)

Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на ЕДНА от следните тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

·         Информатика и ИКТ

·         Мехатроника и микроелектроника

·         Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

·          Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

·          Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика (само за микро и МСП)

Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага внедряваната иновация, следва да попада в националните приоритетни сектори, идентифицирани в НСМСП 2021-2027:

C21, C26, C20, C27, C28, C29, C30, Е38, Е39, J59, J60, J61, J62, J63, M71, M72

ВАЖНО: Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити към крайния срок за кандидатстване по процедурата (чрез лицензионен договор, разрешаващ използването на обекта на интелектуална собственост, договор за прехвърляне на ноу-хау и пр.)

Кой може да участва Допустими кандидати са:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Микро-, малки и средни предприятия (МСП) или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps): средно списъчният брой на персонала е не повече от 499 служители, годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или годишен баланс не надвишава 86 милиона евро.

4) Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 както следва:

·         Микропредприятие           ≥ 100 000 лв

·         Малко предприятие          ≥ 300 000 лв

·         Средно предприятие         ≥ 1 000 000 лв

·         Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лв

Кои са допустимите разходи Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

1) Разходи за придобиване на ДМА – машини, съоръжения, оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на ДНА – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Общите допустими разходи за специализиран софтуер, вкл. лицензии за софтуер, не трябва да надвишават 400 000 лв.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен) – не повече от 25% от общите допустими разходи по проекта

·       Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост – до 10 000 лв

·       Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

1)       за консултантски услуги в подкрепа на иновациите – до 10 000 лв

за помощните услуги в подкрепа на иновациите

–          такси за достъп до бази данни и библиотеки – до 30 000 лв

–          осигуряване на услуги от лаборатории

ВАЖНО: Проектните предложения могат да включват разходи само по Елемент А „Инвестиции“ ИЛИ комбинация от двата елемента. Включването само на разходи по Елемент Б „Услуги“ е недопустимо.

Какъв е приложимият режим По ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен)

·         „Регионална инвестиционна помощ“ – допустим за ВСИЧКИ кандидати

ИЛИ

·         „Минимална помощ“ (de minimis) – допустим за ВСИЧКИ кандидати

По ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен)

·         „Помощи за иновации в полза на МСП“ – допустим САМО за микро-, малки и средни предприятия

ИЛИ

·         „Минимална помощ“ (de minimis) – допустим САМО за малки дружества със средна пазарна капитализация 

Колко е финансирането за проектното предложение Минимален размер на БФП: 50 000 лв

Максимален размер на БФП:

–          Микро- и малки предприятия: 500 000 лв

–          Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лв

НО НЕ повече от:

– за микропредприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

·         При режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория предприятие Макс. интензитет на помощта извън ЮЗР Макс. интензитет на помощта в ЮЗР
Микро и малки предприятия 50% 40 – 45%
Средни предприятия 45% 30 – 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация 45% 20 – 45%

·         При режим „минимална помощ“ и „помощи за иновации в полза на МСП“

50%

Допустими проекти в случай че се изпълняват при условията на режим „Регионална инвестиционна помощ” (Елемент А) Допустими са  проектни предложения, които осъществяват ЕДНА от следните първоначални инвестиции:

·         създаване на нов стопански обект

·         увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект

·         диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент

·         основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект

Каква е продължителността за изпълнение на проекта до 15 (петнадесет) месеца
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 31.01.2024 г.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *