BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

18.10.2022

Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“

Програма за икономическа трансформация

Процедура: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Каква е целта на процедурата Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)
Кой може да участва Само кандидати, отговарящи на следните критерии:

·           търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

·           действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата

·           микро, малки и средни предприятия;

·           регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

·           реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:

­  микро предприятие ≥ 41 000  лева

­  малко предприятие ≥ 82 000 лева

­  средно предприятие ≥ 123 000 лева

·           средносписъчен брой на персонала за 2021 г. ≥ 1 заето лице

·           на са бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ (ОПИК 2014-2020)

Кои са допустимите разходи Разходи за заявени услуги/решения както следва:

·            Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

·            Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

·            Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Какъв е размерът на БФП Минимален размер на БФП за предприятие: 3 000  лева

Максимален размер на БФП за предприятие: 20 000 лева

Какъв е приложимият режим на минимални/държавни помощи „Минимална помощ“ (de minimis)
Какъв е интензитетът на финансирането 100 %

 

ВАЖНО:

·         Не е допустимо съфинансиране от страна на кандидатите

·         Заявените ИКТ услуги и решения не трябва да надвишават пределните (максимални) стойности, определени от СНД

Каква е продължителността за изпълнение на проекта 12 (дванадесет) месеца
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения 16:30 часа на 19 декември 2022 г.
Кои са недопустимите сектори ·          сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;

·          сектор В  „Добивна промишленост“;

·          сектор F  „Строителство“;

·          сектор Р „Образование“;

·          сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“

·          сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“

·          сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *