Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

26.04.2021

Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедура № BG06RDNP001-4.012

 

Каква е целта на процедурата Повишаване на конкурентоспособността на земеделието в България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;

б) насърчаване на въвеждането на нови технологии в производството, модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, на стопанствата;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване на стандартите на ЕС и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване на качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

 

Кой може да участва а) земеделски стопани с регистрация минимум 36 месеца преди кандидатстването и размер на стандартния производствен обем на стопанството минимум 8000 евро

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите

 

Кои са допустимите разходи 1. Инвестиционни разходи

а) Разходи за материални инвестиции:

–         строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост;

–         закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, както и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

–         създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително видове, използвани за производство на био-енергия;

–         закупуване на съоръжения за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

–         закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения

–         закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства;

–         рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване.

б) Разходи за нематериални инвестиции:

–         достигане на съответствие с международно признати стандарти, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

–         закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

–         ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

2. Общи разходи

–         предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти;

–         консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта преди и по време на изпълнението на проекта.

 

Какъв е размерът на допустимите разходи Минимален размер на допустимите разходи за проект, представен от един кандидат – 29 337 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за проект, представен от един кандидат – 2 933 700 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за проект за колективни инвестиции, представен от група/организация на производители – 2 933 700 лв.

Максималнен размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника в проект, представен от един кандидат – 488 950 лв.

 

Какъв е интензитетът на финансирането До 50% от допустимите разходи за проекти до 1 955 800,00 лв., с възможност за увеличаване за приоритетни проекти:

·         с до 25% за инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване;

·         с до 10% за инвестиционни разходи, представени от групи и организации на производители.

До 35% от допустимите разходи за проекти от 1 955 801,96 лв. до 2 933 700,00 лв., с възможност за увеличаване за приоритетни проекти:

·         с до 25% за инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване;

·         с до 10% за инвестиционни разходи, представени от групи и организации на производители.

 

Каква е продължителността за изпълнение на проекта Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или СМР – до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за БФП, но не по-късно 15 юни 2025 г.

 

Какъв е срокът за подаване на проектните предложения 23 юли 2021 г.

 

Приоритетни проекти ·     инвестиции в иновативни и цифрови производствени технологии и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство.

·     ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации

·     цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване

·     инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

Снимка: europeanfiles.eu

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *