Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

15.11.2021

Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Процедура № BG06RDNP001-4.013

Каква е целта на процедурата Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Кой може да участва а) земеделски стопани с регистрация минимум 36 месеца преди кандидатстването и размер на стандартния производствен обем на стопанството минимум 8000 евро

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите, извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца

Кои са допустимите разходи 1. Инвестиционни разходи

а) Разходи за материални инвестиции:

–         изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и друга недвижима собственост;

–         закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за подобряване на преработката и маркетинга;

–         закупуване на земя за изпълнение на проектното предложение, с цел изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи за производствени дейности;

–         закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;

–         закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства за превоз на суровините или готовата продукция, както и машини за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт;

–         изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, включително чрез финансов лизинг.

б) Разходи за нематериални инвестиции:

–         достигане на съответствие с международно признати стандарти, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

–         закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

–         ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

2. Общи разходи

–         предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти;

–         консултации за икономическа устойчивост на проекта преди и по време на изпълнението на проекта.

Какъв е размерът на допустимите разходи Минимален размер на допустимите разходи за проект, представен от един кандидат – 29 337 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за проект, представен от един кандидат – 5 867 400 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за проект за колективни инвестиции, представен от група/организация на производители – 5 867 400 лв.

Какъв е интензитетът на финансирането До 50% от допустимите разходи за проекти до 3 911 600,00 лв., с възможност за увеличаване за приоритетни проекти:

·         с до 25% за инвестиции и дейности, които допринасят за цифровизация/модернизация на производствените процеси и ефективно използване/опазване на ресурсите;

До 35% от допустимите разходи за проекти от 3 911 601,96 лв. до 5 867 400,00 лв., с възможност за увеличаване за приоритетни проекти:

·         с до 25% за инвестиции и дейности, които допринасят за цифровизация/модернизация на производствените процеси и ефективно използване/опазване на ресурсите;

Каква е продължителността за изпълнение на проекта Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за БФП, но не по-късно 15 юни 2025 г.
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения  17.12.2021 г.
Приоритетни проекти ·     инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

·     инвестиции и дейности свързани с цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси

·     ефективно използване на ресурсите, включително иновации

·     цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване

Снимка: agri.bg

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *