Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

23.05.2022

 

Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Процедура № BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро

 

Каква е целта на процедурата Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

 

Кой може да участва а) земеделски стопани с регистрация минимум 36 месеца преди кандидатстването и размер на стандартния производствен обем на стопанството минимум 8000 евро

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите, извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца

 

Кои са допустимите разходи 1. Инвестиционни разходи

а) Разходи за материални инвестиции:

–         изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и друга недвижима собственост;

–         закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за подобряване на преработката и маркетинга;

–         закупуване на земя за изпълнение на проектното предложение, с цел изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи за производствени дейности;

–         закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;

–         закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства за превоз на суровините или готовата продукция, както и машини за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт;

–         изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, включително чрез финансов лизинг.

б) Разходи за нематериални инвестиции:

–         достигане на съответствие с международно признати стандарти, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

–         закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг (до 50 000 лв.);

–         ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

2. Общи разходи

–         предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти;

–         консултации за икономическа устойчивост на проекта преди и по време на изпълнението на проекта; правни услуги.

 

Какъв е размерът на допустимите разходи Минимален размер на допустимите разходи за проект, представен от един кандидат – 29 337 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за проект, представен от един кандидат – 586 740 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за приеми по подмярката, проведени след 01.01.2021 г. – 5 867 400 лв.

 

Какъв е интензитетът на финансирането До 50% от допустимите разходи за МСП;

 

До 40% от допустимите разходи за големи предприятия;

 

Каква е продължителността за изпълнение на проекта Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за БФП, но не по-късно 15 юни 2025 г.
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения  

17.08.2022 г.

Приоритетни проекти ·     инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

·     инвестиции и дейности свързани с цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси

·     ефективно използване на ресурсите, включително иновации

·     цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване

 

Снимка: pixabay.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *