Новият програмен период 2021г. -2027г. за оперативна програма Развитие на Човешките ресурси предвижда близо 4 млрд. лева.

Новият програмен период 2021г. -2027г. за оперативна програма Развитие на Човешките ресурси предвижда близо 4 млрд. лева.

06.01.2020

Средствата ще са 70% повече от предходния период. Прогнозният бюджет и бъдещата концепция за следващите 7 годишна рамка бяха представени  по време на първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в края на миналата година.

Почти 1,7 млрд. лв., ще бъдат насочени към социално приобщаване, а от тях 2% – към преодоляване на материални лишения. 10% от планирания бюджет от фонда ще бъде използван за мерки, свързани с младежката заетост и активизиране на младежи, които са извън образование и обучение. Индивидуалният подход към хората ще бъде ключът към успешната реализация на мерките в сферата на пазара на труда. Това означава, че ще се оценяват способностите на заетите, дълготрайно безработните и неактивните, за да бъде намерена най-подходящата мярка за реализацията им на пазара на труда. Заложени са мерки, чрез които да  бъдат стимулирани заетостта, обученията, социалната икономика, стартирането на самостоятелен бизнес. Младите хора ще бъдат насочвани и към различни обучения в сферата на дигиталните умения, науката, техниката. Ще бъдат реализирани и операции за гарантиране на баланса между личния и професионалния живот, както и насърчаване участието на възрастното население на пазара на труда и ученето през целия живот.

Сред приоритетите в следващите седем години ще бъдат дигиталните компетенции и заетостта на хората с увреждания.

 

Източник: https://www.mlsp.government.bg