Мерки, предвидени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027

Мерки, предвидени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027

08.11.2021

Над 100 представители на бизнес сектора, организации и институции участваха в обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027.

Предвижда се следното индикативно разпределението на бюджета за новия програмен период:

  • ПРИОРИТЕТ 1 „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ“ (730.77 млн. евро)

Специфична цел (i) – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и въвеждането на модерни технологии

Подкрепа с БФП: НИРД и иновации; заявяване и защита на индустриална собственост; развиване на иновационния капацитет чрез привличане на чуждестранни изследователи; водено от общностите местно развитие

Бенефициенти: МСП; малки дружества със средна пазарна капитализация; големи предприятия в сътрудничество с МСП

Предстоящи процедури: „Внедряване на иновации в предприятията“ (май 2022 г.); „Разработване на иновации в предприятията“ (октомври 2022 г.)

Подкрепа с ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: Фонд „Иновации в предприятията“; рисково финансиране; интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Бенефициенти: МСП; дружества със средна пазарна капитализация; индустриални паркове; големи предприятия в сътрудничество с МСП

Специфична цел (ii) – Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи

Подкрепа с БФП: въвеждане на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията; въвеждане на стандарти по Индустрия 4.0: инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения по Индустрия 4.0; процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП; повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0

Бенефициенти: МСП

Подкрепа с ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: рисково дългово финансиране за разработване и внедряване на технологии по Индустрия 4.0; дългови инструменти за проекти по Индустрия 4.0

Бенефициенти: МСП; дружества със средна пазарна капитализация

Специфична цел (iii) – Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции

Подкрепа с БФП: производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие: подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите; развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции: предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП

Бенефициенти: МСП; браншови/работодателски организации, институции, организации и агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата

Предстоящи процедури: „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите (февруари 2022 г.)

Подкрепа с ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: дялови и квазидялови инвестиции; ИТИ: инвестиции в инфраструктура в съответствие със Стратегията за териториално развитие на района

Бенефициенти: МСП; дружества със средна пазарна капитализация; индустриални паркове

  • ПРИОРИТЕТ 2 „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ (89 млн. евро)

 Специфична цел (i) Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Подкрепа с БФП: мерки за енергийна ефективност в предприятията; въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт; системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението; интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност

Бенефициенти: МСП и големи предприятия; Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Подкрепа с ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: комбинирано финансиране между дългови финансови инструменти и БФП

Бенефициенти: МСП и големи предприятия

Специфична цел (vi) – Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика

Подкрепа с БФП: подобряване на ресурсната ефективност в предприятията; иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика съгласно ИСИС 2021-2027; партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза; ВОМР – инвестиции за подобряване на ресурсната ефективност; ИТИ – подкрепа за предприятията в индустриални паркове за производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика

Бенефициенти: МСП

Предстоящи процедури: „Внедряване на иновации в предприятията“ – направление „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ (май 2022 г.); Разработване на иновации в предприятията“ – направление „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ (октомври 2022 г.)

Подкрепа с ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: дългови финансови инструменти (гаранционен и заемен) за ресурсна ефективност в предприятията в комбинация с БФП

Бенефициенти: МСП; предприятия, извършващи дейности с отпадъци (предварително третиране); дружества със средна пазарна капитализация

 

Снимка: opic.bg

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *