Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП обявява девета конкурсна сесия на НИФ по схема „Подпомагане на НИРД на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП обявява девета конкурсна сесия на НИФ по схема „Подпомагане на НИРД на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“

06 Юни 2018,

Основната цел на НИФ е насърчаването на НИРД за повишаване конкурентоспособността на предприятията. С конкретната схема се цели да се насърчи реализацията на научноизследователски и развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенстване на продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологично равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване на динамиката на иновационните процеси.

Допустим кандидат по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на ТЗ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството в държава членка на ЕС.

Кандидатите могат да кандидатстват за максимална стойност на БФП до 500 000 лева.

Проектът се реализира на два етапа: научни изследвания и експериментално развитие, като максималния срок за реализация на проекта е до 18 месеца. Минималния срок за изпълнение на един етап е 4 месеца, а максималния не може да надхвърля 1 година.

Интензитетът на помощта е до 50 % за индустриални и научни изследвания и до 25 % за експериментално развитие. Процентът може да бъде увеличен с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки предприятия, както и с до 15 % при наличие на ефективно сътрудниество с организация за научни изследвания и разпространение на знание и/или друго предприятие.

Максималния интензитет на помощта е 80%.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти са:

  1. Мехатроника и чисти технологии;
  2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
  3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Конкурсната документация се подава от 25.06.2018 до 25.07.2018