Защо да инвестираме в България

НАШАТА ЦЕЛ Е ВАШИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ!

Global Business
Group

АБОНИРАНЕ ЗА НОВИНИ
ВЗЕМЕТЕ ЕКСКЛУЗИВНИ ОФЕРТИ, КОИТО НЯМА ДА НАМЕРИТЕ НИКЪДЕ ДРУГАДЕ НАПРАВО ВЪВ ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ!
Нашата цел е Вашият просперитет

Защо да Инвестираме в България ?

Засиленият икономически прогрес и политическа стабилност в България през последните няколко години повишават възможността на страната да привлича  международни инвеститори. Правителството се фокусира върху развитието на обещаващи сектори в икономиката като енергетиката, транспорта, телекомуникациите и земеделието. България е сред първите държави членки в ЕС, предприели самостоятелни действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите. В следствие на което преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се превръщат в един от основните източници за икономически растеж в страната, разкриване на нови работни места и стимулирането на трансфера на технологии, управленски и организационни знания.

     Потока от износ на предприятия от България е  насочен предимно към държавите от Европейския съюз –  на първо място е Германия, следвана от Италия, Румъния и Гърция. България реализира и износ към  трети страни като Турция, Русия и други страни от близкият Изток.

     В глобалния индекс на Световния икономически форум България е поставена пред съседите си Румъния, Сърбия, Гърция и Турция и заема шесто мяс­то по показатели за бюджетен баланс и за търговски мита. Страната е в режим на валутен борд, който обвързва националната валута лев с еврото. По фиксинга на БНБ 1 евро се равнява на 1,95583 лева.  

През изминалата 2018г.

 • вносът на стоки в страната е за 29,7 млрд. евро и се уве­личава на годишна база със 7,1% (959,6 млн. евро).
 • Износът на България е 27,4 млрд. евро и нараства с 1,8% (477,4 млн. евро).
 • Преките чуждестранни инвестиции възлизат на 1,5 млрд. евро и са с 10,3% (143,3 млн. евро) повече от направените в периода януари – декември 2017 г.

 

България предоставя много административни и икономически предимства, които  стимулират икономическата интеграция и интернационализация. Ето някой от тях:

 • Членство в ЕС, НАТО и СТО;
 • Членство във Валутния борд;
 • Нисък бюджетен дефицит и държавен дълг(24,430 млрд. лева).
 • Международни спогодби – България има подписани действащи международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Добро съотношение цена – качество на основните производствени фактори;
 • 10% Корпоративен и частен данък;
 • 0% корпоративен данък в зони с висока безработица;
 • ДДС е в размер на 20%, само в сектора на туризма е 9%;
 • Максималният облагаем доход е 3000 лева;
 • Административни облекчения – регистрацията на фирма в България отнема няколко дена. Изисква се минимален капитал от 1EUR. Фирмена регистрация по ДДС се извършва за по-малко от 10 дни;
 • Конкуренти наеми за офиси и ниски цени на комунални услуги.
Полезна икономическа информация

За България ?

С цел повишаване усвояването на средствата от ЕС и подпомагане на Националната програма за реформи, правителството на Република България и Световната банка подписаха Меморандум за разбирателство (МР) през януари 2012 г., като отбелязаха важна промяна в 20 годишното партньорството. Това е важна стъпка, предприета от правителството на България, която може да се възползва от опита на Световната банка за разработване и прилагане на стратегии и програми в редица сектори по оперативни програми , финансирани от структурните фондове на ЕС. . На 1 септември 2015 г., вицепрезидента на Световната банка за Европа и Централна Азия – Cyril Muller и вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика – Томислав Дончев, подписаха нов меморандум за сътрудничество и партньорство в подкрепа на прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 период. Подписаният Меморандум за сътрудничество със Световната банка е естествено продължение на възможността за ползването на средства от ЕС.

Мерки за насърчаване на чуждестранните инвеститори:

В България има различни програми за насърчаване на заетостта, от които могат да се възползват както българските, така и чуждестранните инвеститори. Те могат да получават за известен период от време финансова помощ от Агенцията по заетостта за разкриване на работни места за безработни, лица с намалена работоспособност, лица над 50 годишна възраст, самотни родители; за поддържане и повишаване на квалификацията на работниците и служителите и др. 

Компаниите могат да ползват и данъчни облекчения при наемане на работа на трайно безработни лица, безработни лица над 50 годишна възраст, или с намалена работоспособност. Корпоративният данък може се преотстъпва изцяло или отчасти при наемане на работа на голям брой лица с увреждания, както и когато производствената дейност на предприятието се извършва единствено в общини с високо ниво на безработица. Някои социални разходи не се облагат с данъци.  Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, заели нови работни места, свързани с осъществени инвестиции в страната, е предвидено и в Закона за насърчаване на инвестициите за инвеститори, сертифицирани от Българска агенция за инвестиции.

Информация за сектор машиностроене, предимства на сектора

Към настоящия момент в сектор машиностроене работят над 50 000 души, като оборотът е в размер на  €1.03 млрд. Секторът е силно свързан и с други индустрии като електроника и електротехника.  Важна тенденция в сектора е репозиционирането на някои от производствените дейности (оборудване и монтаж) от развитите страни към по-евтините държави.

Основни подсектори:

Селскостопанско машиностроене – Подемно-транспортна техника – Производство на транспортни средства и части за тях – Тежко инвестиционно оборудване – Металорежещи и металообработващи машини – Хидравлични елементи и системи – Корабостроене и кораборемонт – Военно оборудване

 В Бранша „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“ са заети 30.4 хил. души (5.8% от заетите в промишлеността).

Равнището на заплатите в сектора е над средното за страната – средномесечното възнаграждение 849 лв. В бранша „Производство на превозни средства, без автомобили“ са заети 4.7 хил. души (0.9% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 738 лв. Браншът „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“осигурява заетост на 12.7 хил. души (2.4% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 702 лв.

Страната предлага квалифицирана работна ръка, излизаща от Техническите гимназии и университети:

 • 11% от студентите са записани в специалности, подходящи за нуждите на химическата и свързани индустрии;
 • 34% от учениците в професионални гимназии учат свързани специалности;
 • 43% от учениците в професионални гимназии в сектора са концентрирани в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора;

Българската образователна система е отлично съобразена с нуждите на сектора Транспортно оборудване и машиностроене.

 • 17% от завършващите са потенциално подходящи за индустрията;
 • Професионалните училища предлагат богато разнообразие от производствени специалности, подходящи за секторa;
 • Около 140 000 ученици в профeсионални училища;
 • През учебната 2013/2014 година в България има около 66 000 студенти в 22 университета и колежа, които изучават транспорт, машиностроене, електротехника и други свързани със сектора специалност;
Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.