Български предприятия могат да кандидатстват за финансиране по линия на Норвежки финансов механизъм, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

Български предприятия могат да кандидатстват за финансиране по линия на Норвежки финансов механизъм, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

20 Юни 2018,

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ има за цел да допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социалните различия в страните от Европейското икономическо пространство, както и стимулиране и развитие на дългосрочно бизнес сътрудничество между Норвегия и България. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в програмната област „Иновации за зелена индустрия“.

Допустими за кандидатстване са предприятия които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство със страни от Европейско икономическо пространство или с партньор донор от Норвегия. Кандидатът  трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

Финансирането се определя както следва:

– Малка грантова схема  за МСП, грант между 50.000 и 200.000 евро.

– Голяма грантова схема за МСП и големи предприятия, грант между 200.000 и 1.000.000 евро

Процентът на финансиране от програмата се определя в зависимост от вида на дейността и варира между 25% и 80%.

Програмата предоставя възможност за: инвестиционни дейности, НИРД, обучения, инвестиционни дейности за защита на околната среда и повишаване на енергийната ефективност.

Проектите трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от програмните показатели за резултат:

-Разработване на иновативни зелени технологии/процеси/решения;

-Внедряване на зелени технологии/процеси/решения, които да бъдат нови за предприятието;

-Пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара);

-Създаване на зелени работни места.

Проектните предложения се подават на англ.език към програма Иновация Норвегия, чрез електронен портал не по-късно от 11.10.2018г.