Близо половин милиард евро субсидии за подпомагане на българското земеделие предвижда Планът за възстановяване

Близо половин милиард евро субсидии за подпомагане на българското земеделие предвижда Планът за възстановяване

04.11.2021

През първото тримесечие на 2022 г. ще бъдат обявени планираните схеми за подпомагане.

Очаква се да бъдат подкрепени инвестиции в четири основни направления:

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Максималният размер на допустимите разходи за проект е 511,3 хил. евро, а интензитетът на финансирането е 50%, т.е. субсидията за един проект не може да надвишава 255,6 хил. евро. С предвидения по това направление бюджет от 325 млн. евро ще бъдат финансирани минимум 636 земеделски стопани за инвестиции, предвиждащи:

 • съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
 • съоръжения за съхраняване на минерални торове;
 • съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • съоръжения за преработка на отпадъчни суровини;
 • прецизно земеделие за опазване на природните ресурси;
 • мобилни кланични пунктове;
 • съоръжения за превенция на екстремни метеорологични явления;
 • системи и оборудване за събиране, обработка и анализ на данни;
 • цифрови решения;
 • автоматизация и роботизация;
 • други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси.

ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Максималният размер на допустимите разходи за проект е 1,53 млн. евро, а интензитетът на финансирането е 50%, т.е. субсидията за един проект не може да надвишава 767 хил. евро. Амбицията е с планирания по това направление общ бюджет от 15,3 млн. евро е да се изградят 10 центъра до 2025 г., чрез подпомагане на инвестиции за:

 • изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара;
 • съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба;
 • съоръжения за складиране и съхранение на;
 • техника за транспортиране на продукцията и др.

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ/РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕЦЕНКА НА МЪЖКИ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ

Очакваният среден размер на финансирането за проект е 391,3 хил. евро, а интензитетът на субсидията е 50%, т.е. минимум 6 обекта за мъжки разплодни животни до 2025 г. при общ индикативен бюджет по това направление от 2,35 млн. евро, предвиден за насърчаване на инвестиции в:

 • изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни;
 • оборудване, необходимо за дейностите по отглеждане на животните;
 • оборудване на лаборатория;
 • транспортни средства за разпространение и др.

ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

При среден размер на финансирането за проект от 339,97 хил. евро и интензитет на субсидията от 50%, минимум 150 проекта се очаква да бъдат подкрепени с предвидения бюджет от 101 млн. евро за инвестиции в:

 • поливни системи;
 • инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води;
 • съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
 • съоръжения за съхраняване на вода;
 • системи за автоматизирано напояване;
 • инвестиции в ефективно използване на водите.

Според индикативния график на схемите за безвъзмездна помощ, периодът на кандидатстване и договаряне ще е между четвъртото тримесечие на 2022 г. и третото тримесечие на 2023 г. Изпълнението на проектите ще е от третото тримесечие на 2023 г. до второто тримесечие на 2025 г., а отчитането и изплащането на субсидиите – от второто тримесечие на 2024 г. до четвъртото тримесечие на 2025 г.

По материал на agri.bg

Снимка: agri.bg

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *