BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

02.02.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ Инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ Процедура: BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради…

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

05.10.2020 Коя е програмата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ Каква е целта на процедурата По-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите,…