„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

05.10.2020

Коя е програмата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

Каква е целта на процедурата По-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, чрез осигуряване на кътове за деца на работното място и включване на безработни лица в субсидирана заетост за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.
Кой може да участва Допустими кандидати и партньори са:

  • микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон;
  • органи на изпълнителната и местната власт
Кои са допустимите разходи
  • Разходи за адаптиране и оборудване на кът за почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г. – материали, оборудване, обзавеждане и текущ/основен ремонт (СМР до 20 % от общите допустими разходи), режийни разходи за помещението, застраховка на закупеното оборудване;
  • Разходи за обучение на безработни лица, регистрирани в ДБТ, свързано с полагане на грижи за деца;
  • Разходи за трудови възнаграждения за лицата, включени в заетост за почасово или целодневно полагане на грижи за деца;
  • Разходи за информация и комуникация;
  • Разходи за организация и управление.
Колко е финансирането за проектното предложение Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лв

Максималният интензитет на помощта е:

  • за големи предприятия – до 70 % от общо допустимите разходи;
  • за средни предприятия – до 80 % от общо допустимите разходи;
  • микро- и малки предприятия – до 90 % от общо допустимите разходи.
Режим на помощта „de minimis” (1407/2013)
Каква е продължителността за изпълнение на проекта Изпълнението на дейностите следва да приключи до 30.06.2023 г.
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15.12.2020 г., 17:30 ч.

 

Приоритизиране на проекти Приоритетно ще се подкрепят проекти на микро, малки, средни и големи предприятие, регистрирани по реда на Търговския закон.