ФОНДОВЕ НА ЕС ПРЕЗ 2018 г. - ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

ФОНДОВЕ НА ЕС ПРЕЗ 2018 г. - ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Подобряване на производствения капацитет и развитие н специализирани услуги за МСП и ИКТ

Цел на процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитет за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК.

Допустими дейности: Придобиване на ДМА и ДНА;  Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството; Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи  и приложения за управление на бизнеса.

Допустими разходи: Инвестиционни разходи; (ДМА и ДНА) ; Разходи за услуга

% съфинансиране: между 25-70% в зависимост от категорията предприятие и от вида на финансираните дейности.

Размер на БФП: 100 000 лв – 1 000 000лв

Период на кандидатстване: април 2018 – юни 2018

 

[sta_anchor id=”klusteri” class=”klusteri” /]

Развитие на иновационни клъстери

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България

Допустими кандидати: Иновационни клъстери, които са обединения-юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица

Допустими дейности: Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции

Допустими разходи: Разходи за ДМА и ДНА; Разходи за персонал; Административни разходи

% съфинансиране: 65 %

Размер на БФП: 200 000 лв – 500 000лв

Период на кандидатстване: септември 2018 – ноември 2018

 

[sta_anchor id=”inovacii” class=”inovacii” /]

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти

Допустими кандидати: Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ и ЗК

Допустими дейности: Придобиване на ДМА и ДНА необходими за внедряване на иновацията; Консултантски и помощни услуги на иновациите; Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

Допустими разходи: Разходи за ДМА, ДНА; Разходи за услуги; Разходи за СМР

% съфинансиране: между 25-90% в зависимост от категорията предприятие и от вида на финансираните дейности.

Размер на БФП: 100 000лв – 1 500 000лв

Период на кандидатстване: декември 2018 – февруари 2019