Учередяване на дружеството в България

Дейности

Учредяване на дружество
в България

През последното десетилетие, България се превърна в притегателна икономическа дестинация за чуждите инвеститори. Причина за това са политическа и макроикономическа стабилност в комбинация с различни стимули за инвеститорите. Някои от основните предимства за инвестиране в България са:

 • Членство в ЕС и НАТО, както и национална валута фиксирана към еврото
 • Добра локализация – през страната преминават важни Европейски транспортни коридори : IV, VII, VIII, IX, Х
 • Съществуващ Закон за насърчаване на инвестициите, който предоставя значителни инвестиционни стимули
 • Ниски данъчни предимства, синхронизирани с европейското законодателството
 • Добро съотношение цена качество на основите производствени фактори
 • Високо квалифицираната, многоезична и ниско платена работна ръка
ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП

Oсигурява интегриран пакет от услуги
на клиентите си

Глобал Бизнес Груп предоставя на клиентите си пълен достъп до своята информация, опит и мрежа от доверени професионалисти и експерти.
Предоставяните услуги за тези, които са решили да преместят производството си в България са следните:

 

Обща консултация
 

Осъществяване на необходими регистрации, лицензии и други

Юридическа консултация

Подготовка на пълния пакет документи за учредяване на дружество в България

Счетоводна консултация

Отношения с обществени и банкови институции

Осигуряване на упълномощени лица

Консултации, относно действащи Европейски фондове и програми за България

ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП

Важно при учредяване на дружество
в България

За желаещите да  развият бизнес в България,  е от съществено значение да имат връзка с най-добрите професионалисти, които да ги консултират така, че  да могат да се възползват максимално от възможностите за инвестиции,  които дава страната. Ние сме екип от консултанти с интердисциплинарно обучение и значим професионален опит на международно ниво. Всеки от нас притежава умения в специфична област, но ние винаги, работим в екип, за да предложим интегрирана услуга.

Процедурата по регистрация на дружество в България е една и съща както за български така и за чуждестранни лица. Съгласно българското законодателство няма ограничения за размера на чуждестранния капитал на дружество, регистрирано в България. От 1 януари 2008г. всички видове търговци и клонове на чуждестранни търговци се регистрират в Търговския регистър, администриран от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Заявленията за вписване в Търговския регистър са по образец и могат да бъдат подадени както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявленията и приложенията към тях се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския цъюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

Глобал Бизнес Груп съдейства и придружава своите клиенти във всеки един етап от учредяването на фирма в Българияпреместване на производство в България и инвестиране.

Процедурата по регистрацията варира в зависимост от вида на фирмата. Регистрацията на Акционерно Дружество (АД) (както и ООД) отнема около 5 работни дни. Регистрация на клон на чуждестранна фирма отнема около 2 седмици. Регистрираното дружество или клон става дееспособно юридическо лице, считано от датата на вписването в Търговския регистър.

 • Дружество с ограничена отговорност
 • Акционерно дружество
 • Събирателно дружество
 • Командитно дружество и
 • Командитно дружество с акции

Търговските дружества се учредяват като отделни от учредителите си юридически лица. Независимо от националността на техните учредители, всички регистрирани в България дружества се считат за български юридически лица, когато се учредяват и съществуват, съгласно действащото българско законодателство. Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Учредените дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Регистрацията на фирма в България се извършва от Агенцията по вписванията. Тя автоматично уведомява и всички други институции като – Националната агенция по приходите и Националният осигурителен институт, за промени, касаещи вписване и заличаване. Търговците и техните клоновете на чуждестранните търговци, вписани в Търговския регистър се идентифицират с код – начречен единен идентификационен код (ЕИК). ЕИК кода се издава при първоначалното вписване в Търговския регистър и остава непроменен до заличаването на фирмата. По него бързо и лесно се правят справки за съответната организация. Търговският регистър е публичен. Всеки има право на безплатен достъп до вписаните търговци, списъка на запазените фирми, и такива, които са претърпели пререгистрация. При учредяване на дружество в България в Търговския Регистър на Агенция по вписванията се подава заявление с необходимите към него пакет от документи.

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е предпочитана форма на търговска дейност, поради изискването за минимален капитал от 2 лева, ограничената отговорност на съдружниците до размера на дружествения капитал и опростената корпоративна структура на управление. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. За прехвърлянето на дружествен дял на трети лица е необходимо предварително одобрение от общото събрание. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Структурата на управление на дружество с ограничена отговорност се състои от: общо събрание на съдружниците; и един или повече управители, които управляват и представляват дружеството по отношение на трети лица. Няма ограничения чужденец да бъде назначен за управител на дружество.

Законова уредба – Търговският закон, Законът за търговския регистър

Компетентен орган – Търговският регистър в Агенцията по вписванията

Процедура

1)  Проверка в електронния регистър на Търговския регистър и/или запазване на фирма;

2)  Провеждане на учредително събрание, Приемане на Дружествен договор или Учредителен акт, Назначаване на управител/и;

3)  Внасяне размера на дружествения капитал в специална набирателна банкова сметка (минимален размер на капитала 2 лева);

4)  При специфичен предмет на дейност се представя разрешение от компетентен орган при подаване на документите в Търговския регистър.

Необходими документи

Заявление за регистрация на дружество в България; Дружествен договор или Учредителен акт; Учредителен протокол за учредяване на дружество; Нотариално заверен спесимен от подписите на всеки от назначените управители; Декларация по смисъла на член 142 от Търговския закон, подписана от всеки от назначените управители; Декларация по смисъла на член 141, ал. 8 от Търговския закон, подписана от всеки от назначените управители; Удостоверение от банката за внесен капитал; Решение на управляващия и представляващ орган на съдружника, юридическо лице; Извлечение от Търговски регистър за съдружник чуждестранно юридическо лице; Документ за внесена държавна такса за учредяване на Дружество с ограничена отговорност; Декларация по член 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от управителя заявител; Съответен лиценз или разрешение, съгласно специален закон за извършване на специфична дейност.

При  акционерното дружество има липса на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции. Минималният регистриран капитал, необходим за учредяване на Акционерно дружество е в размер на 50.000 българския лева (около 26.000 евро). Корпоративната структура на управление на Акционерно дружество се състои от: общо събрание на акционери; съвет на директорите (едностепенна система на управление), или надзорен съвет и управителен съвет(в случай на двустепенна система на управление).

Законова уредба – Търговски закон, Закон за търговския регистър

Компетентен орган – Търговският регистър към Агенцията по вписванията

Процедура

1)  Проверка в електронния регистър на Търговския регистър и/или запазване на фирма;

2)  Провеждане на учредително събрание, записване на акции от учредителите, приемане на Устав или Учредителен акт, избиране на Надзорен и управителен съвет, съответно Съвет на директорите;

3)  Внасяне размера на дружествения капитал в специална набирателна банкова сметка (минимален размер на капитала е 50 000 лева);

4)       При специфичен предмет на дейност се представя разрешение или лиценз от компетентен орган при подаване на документите в Търговския регистър;

Необходими документи

Заявление за регистрация на дружество; Устав или Учредителен акт; Учредителен протокол на акционерите; Присъствен лист от учредително събрание на акционерите; Списък на лицата, записали акции на учредителното събрание; Декларация от учредител по реда на чл. 160, ал. 2 от Търговския закон; Спесимен от подписа на Изпълнителен/и член/а; Декларация по член 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон; Декларация по чл. 237 от Търговския Закон; Протокол от събрание на Съвета на директорите; Удостоверение от банката за внесен капитал; Решение на управляващия и представляващ орган на акционер, юридическо лице; Извлечение от Търговски регистър за съдружник чуждестранно юридическо лице; Документ за внесена държавна такса за учредяване на дружество; Декларация по член 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от управителя заявител; Съответен лиценз или разрешение, съгласно специален закон за извършване на специфична дейност.

 • Клон

Търговец, който има право да извършва търговска дейност според националния си закон може да впише клон в Търговския регистър. Клонът не е отделно юридическо лице. За клона не се изисква да има внесен капитал или отделни органи на управление. Неговите активи и пасиви се считат за активи и пасиви на търговеца.

 • Търговско представителство

Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в България търговски представителства. Търговските представителства се регистрират в Българската търговско-промишлена палата. Търговското представителство не е отделно юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност. Така, едно търговското представителство има за цел да извършва нестопанска дейност, като организиране на промоции, изложби или демонстрации, обучение и реклама на продукти или услуги.

Законова уредба – Закон за насърчаване на инвестициите

Компетентен орган – Орган по регистрацията е Българската търговско-промишлена палата.

Процедура и необходими документи

Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство; Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице; Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България; Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ представляващи дружеството за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в България и обема на предоставените му права; Оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в България – по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус; Документ за внесена такса за регистрация на търговското представителство; Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП.

Срокове

Сроковете за вписване са между 1 час и 3 дни (според заявеното желание и платена такса).

Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Законова уредба – Закон за регистър БУЛСТАТ

Компетентен орган – Службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

Процедура и необходими документи

В регистър БУЛСТАТ се вписват Клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, вписани в Българската търговско – промишлена палата. Необходими документи за вписването им са: Удостоверение за регистрация/ регистрация в БТПП; Копие от решението за назначаване на управляващ и представляващ; Заявление за регистрация, по образец на регистър Булстат. На вписване подлежат и следните категории чуждестранни лица, на които се издава картата за идентификация и ЕИК (код по БУЛСТАТ): чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната или чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната; чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или притежават недвижимо имущество в страната, или са осигурители;

Източник: Българска Агенция за инвестиции

Какви данъци предлага България?

България предлага едни от най-благоприятните данъци  в Европейския Съюз.

 • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица
 • 10% данък върху личните доходи
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места
 • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

Всички регистрирани фирми в България имат възможността да се възползват от тези преимущества,  което допринася изключително за утвърждаване доверието в бизнеса и чуждестранните инвеститори в страната и на Балканите.

Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.