Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

22.01.2024

Коя е програмата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Приоритет: 1. Иновации и растеж

Приоритет: 2. Кръгова икономика 

Каква е целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027)

Разработване на иновация, попадаща в обхвата на ЕДНА от следните тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

1.     Информатика и ИКТ

2.     Мехатроника и микроелектроника

3.     Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

4.     Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

5.     Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика (само за микро и МСП)

Разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

Кой може да участва Допустими КАНДИДАТИ:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 както следва:

·         Микро предприятие: ≥ 80 000 лв

·         Малко предприятие: ≥ 200 000 лв

·         Средно предприятие и МАЛКО дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 800 000 лв

·         Голямо предприятие: ≥ 3 000 000 лв

4) Големи предприятия ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Варианти за партньорство с ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО по тематични области 1, 2, 3 и 4 (САМО ЕДИН партньор):

Категория на предприятието-кандидат Самостоятелен кандидат Сътрудничество с МСП Сътрудничество с малко дружество със средна пазарна капитализация Сътрудничество с голямо предприятие
Микро, МСП Допустим Допустимо Допустимо Допустим
Малко дружество със средна пазарна капитализация Допустим Допустимо Недопустимо Недопустимо
Голямо предприятие Недопустим Задължително Недопустимо Недопустимо

Допустими ПАРТНЬОРИ:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, ЮЛ с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 както следва:

·         Микропредприятие: ≥ 80 000 лв

·         Малко предприятие: ≥ 200 000 лв

·         Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 800 000 лв

·         Голямо предприятие: ≥ 3 000 000 лв

ВАЖНО: Минимум 30%, но не повече от 50% от  допустимите разходи по Елемент А  следва да се извършват от партньора.

Кои са допустимите разходи Елемент А „Разработване на иновацията“ (задължителен)

1) Разходи за възнаграждения на персонал нает ЕДИНСТВЕНО за целите на проекта (кандидати и партньори)

2) Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти (ДМА), необходими за разработването на иновацията (кандидати и партньори)

3) Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите, необходими за разработването на иновацията (кандидати и партньори)

4) Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията (кандидати)

5) Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията (кандидати)

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ (незадължителен) – до 20 000 лв (кандидати)

ВАЖНО: Разходите за амортизация са допустими в случай, че за придобиването на съответните активи НЕ СА използвани публични безвъзмездни средства

ВАЖНО: В случай на ПАРТНЬОРСТВО, разходите за външни услуги са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта. 

Какъв е приложимият режим По ЕЛЕМЕНТ А „Разработване на иновацията“ (задължителен)

·         „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“

По ЕЛЕМЕНТ Б „Защита на разработената иновация“ (незадължителен) – допустим САМО за кандидати

·         „Минимална помощ“ (de minimis) 

Колко е финансирането за проектното предложение Минимален размер на БФП: 50 000 лв

Максимален размер на БФП:

–          Микро предприятия: 250 000 лв

–          Малки предприятия: 400 000 лв

–          Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лв

НО НЕ повече от:

– за микропредприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за големи предприятия: 10% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Елемент А „Разработване на иновацията“

Режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие 45% 35% 25%
Индустриални научни изследвания

Интензитетът на помощта може да се увеличи с още 15%, в случай че проектът:

– включва ефективно сътрудничество между две предприятия като поне едно е МСП и нито едно не поема повече от 70 % от допустимите разходи по Елемент А;

или

– резултатите от проекта се разпространяват широко;

или

– проектът се осъществява извън ЮЗР.

Елемент Б „Защита на разработената иновация“

Категория предприятие Макс. интензитет на помощта
Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия 60%
Каква е продължителността за изпълнение на проекта до 18 (осемнадесет) месеца
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.05.2024 г.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *