Поредният успех за клиентите на „Глобал Бизнес Груп“ ООД:

Поредният успех за клиентите на „Глобал Бизнес Груп“ ООД:

6 Ноември 2017,

Поредният успех за клиентите на „Глобал Бизнес Груп“ ООД:

Одобрен проект на „КАСТ ФУТУРА – БГ“ ЕООД, по процедура „Повишаване на енергийната ефективност за големи предприятия“

С общ бюджет от почти 2 776 000 лева, от които 50 % представляват безвъзмездна финансова помощ,  фирма „Каст Футура – БГ“ ЕООД , ще повишава производителността и  енергийната ефективност.

С реализирането на проекта, ще бъдат закупени дълготрайни материални и нематериални активи, включващи: нови автоматични линии; хардуер и софтуер за измерване и отчитане на консумираната енергия; въвеждане и сертифициране съгласно ISO 50 001 за енергиен мениджмънт, чрез които ще се постигне  значително намаляване на консумация на енергия и подобряване производителността и конкурентоспособността на предприятието.

„Каст Футура БГ“ ЕООД е учредена през 2002 г. и представлява част от Кастфутура АД, лидер в производството на компоненти за газови уреди , с филиали на няколко континента. В България производствените бази са ситуирани в Пловдив и Горна Малина, и наброяват  персонал от 450 служители, като 100 % от продукцията е за износ.

До края 2017 година се очаква стартирането на още две процедури насочени към бизнеса. Първата ориентирана към съществуващи МСП, целяща да подобри ресурсната ефективност чрез закупуване на ДМА и ДНА, втората цели създаване и развитие на нови предприятия в специфични сектори, с интензитет на финансиране от 90 % .

Съгласно индикативната програма за 2018 година, през април МСП ще могат да кандидатстват за инвестиционни дейности и размер на БФП до 70 % , докато в края на годината се очакват процедурите „Развитие на иновационни клъстери“ и „Стимулиране внедряването на иновации в предприятия“.

Ако желаете да получите повече информация за възможностите за финансиране на Вашия бизнес, обърнете се към Глобал Бизнес Груп, Вашият доверен партньор при разработването на Европейски проекти.