Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на на производственият капацитет в малките и средни предприятия“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на на производственият капацитет в малките и средни предприятия“

02 януари 2019,
Коя е програмата:                                     Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Каква е целта на процедурата: Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.
Кой може да участва: Допустими за кандидатстване са: микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови  години (2015,2016 и 2017г.)
Кои са специфичните изисквания за кандидатите: – Реализирани нетни приходи от продажба общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.)

– Микро предприятие ≥ 210 000 лева;

– Малко предприятие ≥ 750 000 лева;

– Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева;

– Допустими са само кандидати, които развиват икономическа дейност в допустимите за процедурата сектори*

Кои са допустимите разходи: – Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

– Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв

Колко е финансирането за проектно предложение: Минимален размер на БФП – 100 000 лв.

Максимален размер на БФП:

– Микро предприятия: 500 000 лв;

– Mалки предприятия: 750 000 лв;

– Средни предприятия: 1 000 000 лв

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ:
– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ;
– при условията и праговете за минимална помощ / ”de minimis”
Процента на съфинансиране при двата режима на помощ са следните:

Процент на
съфинансиране по
режим „Регионална помощ”:
Категория предприятие Максимален интензитет на помощта
Извън Югозападен регион
Максимален интензитет на помощта
В Югозападен регион
Микро и малки предприятия 70% 45%
Средни предприятия 60% 35%

Максимално допустимия размер на помощта по Регламент (ЕС) №651/2014 е както следва:
а) 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван в Югозападен регион (NUTS2);
б) 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван извън Югозападен регион (NUTS2)

ИЛИ
Процент на съфинансиране по режим
„dе minimis”:
Максимален интензитет на помощта

70%

Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности за двата режима на подпомагане: – Подобряване на производствените процеси;
– Намаляване на производствените разходи;
– Подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).
Допустими проекти в случай че се изпълняват при условията на режим „Регионална инвестиционна помощ” задължително отговарят на следните условия: Проектни предложения, могат да имат за основен предмет само една от следните първоначални инвестиции:

•  създаване на нов стопански обект;

–     създаването на нова различна производствена единица, трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

•  разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

–     вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

–     модернизация на цялостния производствен процес.

Каква е продължителността на проекта: 12 месеца
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения: Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 21.05.2019 г.
Приоритизиране на проекти: По настоящата покана приоритет ще бъде даден на:
– проекти на кандидати, които са регистрирани и/или се изпълняват на територията в следните области в страната – Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и поне 70 % от инвестициите се реализират на територията на тези области.
– проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и/или ОПИК;
– проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

 

*Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

Интензивни на знание услуги:

С20 „Производство на химични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“