„ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП” ООД застава зад актитивното гражданско участие в процесите на управление и формиране на местната власт по ОП „Добро Управление” 2014-2020

„ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП” ООД застава зад актитивното гражданско участие в процесите на управление и формиране на местната власт по ОП „Добро Управление” 2014-2020

19 декември 2018,

Проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009: ”Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” е поредният успех на „ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП” ООД в подготовката на печиливши проектни предложения. Проектът ще бъде изпълнен в партньорство между „ЮЛНЦ „ЮГОЗАПАДЕН ОБЩЕСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” и ОБЩИНА САНДАНСКИ.

Проектът предвижда извършване на проучване на добри практики и иновативни решения и анализ на гражданското  участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законадателство. Необходимите мерки за изпълнението на заложените идеи ще се реализират посредством анкетно прочуване между граждани и организации; разработка на Интернет базирана платформа за граждански дебати и насърчаване на гражданската активност . Ще бъдат организирани 6 кръгли маси за обмен и пренасяне на добри практики в местното управление, както и проактивна информационна кампания. Кампанията предвижда организриането на две мероприятия „Бенчмарк форум –подобряване на гражданското участие при формулирането на местни политики” и „Фестивал за граждански иниацитиви”.  Заложените информационни дейности ще бъдат кулминацията на проекта и ще представят резултатите от предвидените  цели, но преди всичко ще бъде поставено началото на подобряване на процесите в местната власт към устойчиво, отговорно и открито местно управление в региона на община Сандански.

Партньорството между Сдружение „ЮГОЗАПАДЕН ОБЩЕСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” и ОБЩИНА САНДАНСКИ насърчава практически приложението на публичните политики, разработени въз основа  на провеждането на съвремени консултационни механизми с гражданите и представители на местните общности.

Очаквайте повече новини във връзка с изпълнението на проекта и реализирането на плануваните дейности на нашият сайт и fb профил.