Дейности

Оперативни програми в периода 2014-2020 г. в България

За периода 2014–2020 г., България ще получи над 12 млрд. евро финансиране по Европейски фондове. От тях 7 млрд. евро ще са от Кохезионния и Структурните фондове и 7,5 млрд. евро – за директни плащания и развитие на селските райони. От тези фондове могат да се възползват широк кръг бенефициенти, които да получат финансиране за своите проектни идеи. Глобал Бизнес Груп е Ваш помощник в процеса по намирането на най-добрите възможности за финансиране по Европейски фондове и оперативни програми за България, събиране на информация за актуални обществени поръчки и търгове, до разработване и реализиране на конкретен проект.

! Българските закони дават право на участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на всички чуждестранни лица, без дискриминация на база националност. Изборът на частен партньор се извършва прозрачно и равнопоставено,  при съглеждане на европейските директиви,  които регулират възлагането на договори за публични услуги.

Стратегията за ЕС през 2020 г. представя координиран подход към реформата на европейските икономики. Основните насоки са: научноизследователската и развойната дейност, иновации, развитие на човешките ресурси, конкурентсноспособност, развитие на селските райони.

 

Какво предстои по отделните програми

ОП Околна среда

Програмирането на ОП “Околна среда” за периода 2014-2020 г. е приоритет на Евро Съюза – 2020г. Насърчават се максимално проекти за зелена и конкурентна икономика в областта на климата и енергетиката. Стимулира се разработването на еко-иновации и се подкрепя икономичното използване на ресурсите. За новия програмен период, ЕС ще наблегне върху енергийната ефективност на жилищата. Приоритетно ОП Околна среда 2014-2020 включва инвестициите за инфраструктурни проекти в сектор “Води”, като фокусът ще бъде поставен върху ВиК-инфраструктура и ефективността на големите горивни инсталации. Ще се работи за модернизиране системите за отопление на градовете към по-екологични. В момента в 30 града в България съществува проблем със замърсяване от прахови частици. За решаването на този проблем също ще се търси европейско финансиране.

ОП Регионално развитие

Както в ОП “Траснпорт”, така и в ОП “Регионално развитие” ще се развива приоритетно пътното строителство. По ОП “Регионално развитие” 2014-2020 се търси засилено териториалното въздействие на оперативната програмата. Отчитат се специфични териториални характеристики на развитието на регионите, повишаване на добавената стойност от оперативната програма и засилено използване на инструмента за финансов инженеринг в градските райони – JESSICA. Ще укрепва ролята на регионалните и местните структури за формулиране и изпълнение на регионални приоритети и създаване на регионална идентичност, концентриране на ресурсите и използване на интегриран подход в градовете и в градските райони.  Целта е да се постигне Стратегия “Европа 2020”, съсредоточаване на инвестициите върху ограничен брой приоритетни области, т.е. по-стратегически подход, като ще се върви към по-засилено сътрудничество с други страни членки на ЕС със сходни географски характеристики и държавно устройство в областта на управлението на структурните фондове.

ОП Транспорт

Финасирането по Оперативна програма “Транспорт” (2014-2020 г.). е в размер на 4 милиарда евро. Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. включва развитието на приоритетните Общоевропейски коридори:

  • транспортен коридор IV Видин – София – Кулата и VII река Дунав
  • Коридор X – клон С, свързващ Белград – Ниш –София
  • Коридор IV Пловдив – Свиленград – Истанбул – ТРАСЕКА
  • Коридор VIII Дуръс – Тирана – Скопие – София – Пловдив – Бургас/Варна
  • IX Букурещ – Русе – Димитровград –Александруполис
  • Морски магистрали – връзките на пристанища Варна и Бургас с пристанищата в Украйна, Русия, Грузия и Турция и връзката Черно море – Средиземно море.
  • железопътния транспорт – модернизиране на множество жп-връзки на територията на страната.

По програма Транспорт 2014-2020 се предвижда и изграждане на интермодален терминал в Пловдив. Очакваният ефект от изпълнение на приоритетните за развитието на железопътната инфраструктура проекти, ще се изрази в достигане на скорост на движение на влаковете до 160 км/ч, пълна електрификация на железопътните линии по протежение на основните направления, въвеждане на европейски системи за управление на движението на влаковете ERTMS/ETCS и GSM-R; намаляване на времето за пътуване на железопътните превози с над 40% и др.

ОП Развитие на човешките ресурси

Приоритетите на ОП “Човешки ресурси” през програмния период 2014-2020 се определят  от целите на “Европа 2020”. В този контекст ще се концентрира работата по мерки за придобиване на нови знания и умения, обучение и квалификация на човешките ресурси, обучение през целия живот. Поставените цели по “Европа 2020” са за 75% заетост сред населението на възраст от 20 до 64 години с активното участие на по-възрастните и нискоквалифицираните работници. Постигането на икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване както в рамките на Европейския съюз, така и за България, е възможно чрез изпълнение на т.нар. взаимозависими цели: по-доброто образование и квалификация подобряват предпоставките за реализация на пазара на труда, а по-високите нива на заетост помагат за намаляване на бедността, които ще залегнат в приоритетите на ОП “Човешки ресурси” през периода.

Една от водещите цели за ЕС, която ще намери отражение и в оперативните програми на страните членки, ще бъде намаляване на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души. За постигането на тази цел ЕК предлага инициативата “Европейска платформа срещу бедността”, насочена към икономическо, социално и териториално сближаване с цел бедните и социално изолираните хора да получат активна роля в обществото. През следващия програмен период ОП “Човешки ресурси” ще акцентира и върху мерки, приоритетни за частния сектор.

 

ОП Конкурентоспособност

За да  изпревари икономическото си развитие спрямо другите западни държави, България, следва да концентрира усилията в сектори, които създават висока добавена стойност като информационните технологии, аутсорсинга, чистите технологии и биотехнологиите, както и в индустриите, свързани със здравето.  Тези сектори ще бъдат във фокуса на ОП “Конкурентоспособност” през следващия програмен период. Акцентът ще бъде върху иновациите и енергоспестяващите технологии.

Очаква се ЕК да направи 20-30% повишение на средствата по програмата за 2014-2020 в сравнение с 2007-2013. Следващият програмен период ще засили инициативата поп програма JEREMIE като допълнителна възможност за финансиране на МСП чрез рисков капитал или гаранционни фондове. 200 млн. лв. от ОП “Конкурентоспособност, предназначени за енергийна ефективност, ще бъдат отделени в пул, заедно със средства от ЕБВР и 10 банки партньори в България. Така едновременно с гранта ще бъдат осигурени и средства за съфинансиране на проектите, а целият процес ще се управлява от ЕБВР. Банката ще предостави безплатна техническа помощ на стойност 1 млн. евро.

Това е пилотен проект за извеждане на същинската оценка на проектите по оперативните програми извън администрацията. Целта е практиката по аутсорсване на дейности за управление на оперативните програми да бъде максимално застъпена в следващия програмен период 2014-2020 г.

По материали на Владимир Зиновиев