Дейности

Наемане на служители за работа в България

Развиването и управлението на бизнес в България предполага добри познания в сферата на – банково дело и кредитни институции, данъчно законодателство, разрешения за работа, митнически режим, строителство и разрешителни за строителство, съдебни спорове. Независимо каква дейност сте решили да предприемете Глобал Бизнес Груп  може да съдейства с планиране, организация и управление на бизнес процесите в търговските фирми.

 • България предлага високо квалифицирана и многоезична работна ръка.
 • България предлага най-конкурентни нива на работна заплата в Европа

Във връзка с нарастване броя запитвания и интереса от страна на италиански фирми, с цел инвестиране в България, и намиране на партньор, Глобал Бизнес Груп гарантира за притежаваните от нея компетенции, ресурси и опит за предоставяне на услуги свързани с управление и контрол на фирми, като:

 • Търсене, намиране, подбор и управление на персонал – услугата е насочена към италиански фирми,  които искат да наемат работна ръка в България. Извършваме подбор и избор на квалифициран персонал и трудово-правни консултации; осъществяваме помощ по отношение на процедурите по наемане на български персонал.
 • Счетоводни услуги, труд и работна заплата (ТРЗ) – услугата е предназначена за фирми, които имат нужда от цялостно счетоводно обслужване.
 • Консултации във връзка с установяване на данъчен статут и данъчни задължения на чужденци, работещи в страната;
 • консултации относно определяне на данъчен статут; определяне на доходите, които подлежат на облагане в България/чужбина;
 • определяне задълженията на работодателя за удържане на данъци и осигуровки; съпорт на работодателя при изпълнение на задълженията му за изготвяне на данъчни декларации и др.

Какво трябва да знаем повече при наемане на служители за работа в България?

Чуждестранните граждани могат да работят в Република България, след получаване на разрешително за работа. За да се получи такова, следва да бъдете регистриран на трудов договор с български работодател, или поканен в командировка за предприемане на определени дейности в България. Европейските граждани могат да бъдат заети лица, самостоятелно заети лица или поръчано на бизнес пътуване и могат да работят в България без ограничения и без да има нужда от разрешителни за работа.

Разрешение за работа, необходимo на чужденци, следва да се изиска от работодателя в България. Като документ се издава от Българската агенция по заетостта. Трябва да бъдат изпълнени редица правни термини и условия за издаване на разрешително. Разрешение за работа се дава за срок от 1 година. Ако разрешително за работа за чуждестранен гражданин се издава въз основа на сключен трудов договор с местен работодател, то може да бъде удължено, но за не повече от 3 години.

Българските работодатели за задължени да докладват всички подписани трудови договори с чужденци и други европейските граждани в Националната агенция за приходите в рамките на 3 дни от подписването им.

Европейските граждани, които са в командировка в България, се регистрират еднократно  в Българската агенция по заетостта.

Чужденци, на които не се изискват разрешения за работа в България

Чужденците, които могат да работят в България без разрешително за работа са:

 • Ръководители на компании или клонове на чуждестранни юридически лица
 • Членовете на Управителния съвет или съвет на директорите на местни компании, които не са наети по трудов договор
 • Търговски представители на чуждестранни фирми, регистрирани в Българската търговско-промишлена камара
 • Чужденците, които са получили статут на дългосрочно или постоянно пребиваване в България
 • Членовете на семейството на европейски гражданин или на чужденец, който е получил статут на дългосрочно пребиваване в България

Чужденците, които могат да работят на краткосрочни договори, без разрешително за работа

 

 • Чужденците могат да бъдат ангажирани краткосрочно, без разрешение за работа при тези условия:
 • Да са на командировка в България, изпратени от чуждестранния им работодател
 • Престоят в България по работа, да не е по-дълъг от 3 месеца за една календарна година
 • Целта на работа да обхваща: (i) инсталация или ремонт на гаранция на внесените машини и оборудване; (II) обучение в операционната на оборудване или доставка на поръчани съоръжения, машини или други предмети; (III) обучение, част от договор за износ за доставката на стоки по силата на лицензионно споразумение.

За тази цел трябва да се извършва еднократна регистрация на чужденеца в българската Агенция по заетостта, преди началото на заданието.

„Синя карта“ за пребиваване и разрешително за работа

През януари и юни 2011 г.. бяха извършени изменения в  българските закони и подзаконови актове.  С тях се въведе допълнително основание за работа и пребиваване на чужденците в местното законодателство, или заетост по трудов договор за целите на висококвалифициран труд.

За да получи разрешение за работа „синя карта на ЕС“ , чужденецът следва да имат университетска степен на образование, получена въз основа на най-малко тригодишен курс на обучение.

За да кандидатстват за синя карта на ЕС, чужденецът трябва първо да получи разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост и виза за дългосрочно пребиваване. Разрешението за упражняване на високо квалифицирани работни места се издава от Българската агенция по заетостта в рамките на петнадесет календарни дни след подаване на съответното заявление и необходимите документи.

Процедурата за получаване на разрешение от Агенцията по заетостта трябва да се стартира от местния работодател на чужденеца, а и работодателят трябва да плати дължимата държавна такса. Чужденецът подава заявление до дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока на виза за дългосрочно пребиваване. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • копие от валиден международен паспорт, в това число издадената виза за дългосрочно пребиваване
 • документи, които удостоверяват, че чужденецът е здравно осигурен в съответствие с българското законодателство.

Сини карти от ЕС се издават за срок от една година и могат да бъдат подновени за още периоди от по една година без ограничение, докато основанията за издаването им, все още са налице. Според закона, членовете на семейството на чужденец, който е получил „Синя карта на ЕС“, имат право да получат разширени разрешения за пребиваване в Република България за период, равен на срока на пребиваване, отпуснат на притежателя на „Синя карта на ЕС“.

По материали на Българска Агенция за инвестиции