„ИноСенсТех“ ООД стартира изпълнението на проект на Националния иновационен фонд към Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

28 ноември 2018,

Сред одобрените 24 проекта на деветата сесия на НИФ е проект на Глобал Бизнес Груп ООД, изпълнението на който ще стартира през 2019г.

„ИноСенсТех“ ООД е новосъздадена фирма с предмет на дейност разработване на иновативни, високотехнологични сензорни оптични технологии. В настоящия проект си сътрудничи с Централна лаборатория по приложна физика – БАН, с цел разработването на серия иновативни високотехнологични сензори, базирани на последни достижения на оптичните технологии, които да бъдат защитени като интелектуална собственост.

В проекта са включени повече от 10 изследователи и технически персонал, който ще работи върху създаването на изцяло оптичен универсален пожароизвестител (детектор), който едновременно и непрекъснато измерва наличие на въглероден оксид, температура и дим. Проектът е с продължителност 18 месеца и ще се реализирана на два етапа, като завършва с разработка достигаща до ниво на технологична готовност TRL 8 и заявка за патент.

Oбщата стойност на проекта е 366 000лв, от които почти 260 000 представляват безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на Националния иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни предприятия. От неговото създаване до сега са проведени 8 конкурсни сесии и са инвестирани над 48 млн. лв. в повече от 450 технологични проекти.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *