„Еф Джи България“ ЕООД лидер в производството на метални изделия – пружини и бубини приключи успешно проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност“

14 ноември 2018,

лого програма

Проектът „Развитие на управленския капацитет на „Еф Джи България“ ЕООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015” ДБФП BG16RFOP002-2.002-0522 бе реализиран в рамките на 18 месеца и приключи успешно през месец септември тази година.

Изпълнението на проекта създава условия за цялостна реорганизация на бизнес процесите в предприятието, повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги, ефективно управление на ресурсите по опазване на околната среда, увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата.

Общата стойност на проекта е в размер на 125 500лв., от които европейското финансиране е 74 672,50лв, а националното съфинансиране е 13 177,50лв. 30% е размерът, с който предприятието съфинансира реализирането на проекта.

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на ЕС чрез ОП “Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено и само на „Еф Джи България“ ЕООД и по никакъв начин не отразява позиция на ЕС или на УО на програмата.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *