Лъчезар Борисов: Предвидени са 1415.6 млн. евро за развитието на иновациите

28 февруари 2019,

За периода 2014-2020 г. за развитието на иновациите съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) са предвидени 1415.6 млн. евро в 4 приоритетни области, в които България разполага с икономически, научен и технически капацитет за интелигентна специализация. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на събитие, свързано с проект „Подкрепа за растежа и управлението в регионите, чието развитие изостава“, организирано от Министерството на икономиката с подкрепата на Съвместния Изследователски Център (JRC) към ЕК.
По думите на икономическия заместник-министър капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил след присъединяването на България към ЕС, но въпреки това МСП срещат редица препятствия да станат иновативни. В тази връзка той изтъкна, че основна цел в политиката на Министерството на икономиката, е, да създаде модели за преодоляването на тези пречки, като се даде възможност на повече фирми да станат иноватори и да са по-активно ангажирани в разработката на нови продукти и процеси.
Зам.-министър Борисов подчерта, че България плавно достига основната стратегическа цел на ИСИС до 2020 г., а именно да премине от групата на “скромните иноватори” в групата на “умерените иноватори”, като към края на 2017 г. страната ни е достигнала иновационно представяне от 48% от средното за ЕС, при 40% през 2014 г. „В момента има неравномерно развитие на българските райони, като доминираща роля има Югозападният район, в който попада столицата София. Приносът на Югозападния район в националния БВП (41,5%) е почти изравнен с приноса на останалите пет района, взети заедно“, поясни той. И допълни, че устойчивото развитие на иновационната екосистема в страната изисква усилия и проучвания на нови форми на екосистеми във всяка от шестте ни региона.
Източник: www.mi.government.bg

развитие на иновациите