11 февруари 2019,
Коя е програмата: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ “
Какви са целите на процедурата: ❯ Повишаване на квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот;
❯ Повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.
Целеви групи: ❯ Заети лица
❯ Безработни лица
❯ Неактивни лица
Кой може да участва: ❯ ФЛ или ЮЛ, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
❯ За подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: ❯ Специфични обучения за конкретно работно място/работен процес;
❯ Обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация;
❯ Обучения за придобиване на ключови компетентности;
❯ Включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучения*
❯ Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост(работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател за периода на обучение**
Кои са допустимите разходи: ❯ Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения;

❯ Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия;

❯ Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности

Колко е финансирането за проектното предложение: ❯ Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
15 000.00 лева;

❯ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ :
3 911 660.00 лева

Процент на безвъзмездна финансова помощ: Големи предприятия не надхвърля 50% общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с до 10 % , ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение

Каква е продължителността за изпълнение на проекта: 18 месеца, като изпълнението на дейностите следва да приключи най – късно до 31.12.2023г.
Устойчивост на резултатите: Бенефициента трябва да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения: 03.05.2019г., 17:30 часа

 

*За наемането на безработни и неактивни лица, с осигурена несубсидирана заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите – от датата на назначаването до края на проекта – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите,изчислени на база на МОД за съответната длъжност.
** На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя.

развитие на човешките ресурси