Отворенa процедурa за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

22 юни 2016,

Отворенa процедурa за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

gbg

Коя е програмата: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”
BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Цел на процедурата:    Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Кой може да участва: Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/  Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
3/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.);
4/ Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за
последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието    Нетни приходи от продажби
Микро предприятие    ≥ 210 000 лева
Малко предприятие    ≥ 750 000 лева
Средно предприятие    ≥ 3 000 000 лева

5/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в един от следните сектори на икономическа дейност:
–    Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
–    Интензивни на знание услуги;
–    Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: I.Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:
1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 22000, EN ISO 28000 и др;
2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
4/ Ре-сертификация на системите за управление;
5/ Реинженеринг на процесите в предприятията – препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на фирмата;
6/ Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

II.Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
1/ Разработване, придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
2/Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения към разработение, придобит и/или въведен софтуер;
3/Използване на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS Software as a service (облак) и „колокация“ на сървъри;
III.Дейности за визуализация на проекта.

Колко е финансирането за проектното предложение: Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 50 000 лева; максималният – 391 166 лева.
Приложим режим de minimis съгл. Регламент 1407/2013
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 70 %

Каква е продължителността за изпълнение на проекта: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18
/осемнадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Какъв е срокът за подаване на проектните предложения: 17:30 часа на 15.08.2016 г.

Адрес на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

inovacii_i_concurentnosposobnost