90 млн. евро за енергийна ефективност на предприятия

17 Май 2016,

90 млн. евро за енергийна ефективност на предприятия

Започна приемът на проекти по процедурата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. По нея може да се подават предложения до 19.00 ч. на 12 октомври 2016 г. изцяло по електронен път.
Процедурата е предназначена да подкрепи мерки за енергийна ефективност в предприятията, които могат да бъдат във вид на инвестиционни проекти и услуги. Покриват се разходи за материални и нематериални активи, строително-монтажни работи, придобиване на системи за отопление или охлаждане, както и за производство на енергия от ВЕИ за собствено ползване.

Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат поне три завършени финансови години. Фирмите трябва да са от определени сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите, попадащи в секторните ограничения на Регламент на Комисията (ЕС) №651/2014.

Общият бюджет за процедурата е 90 млн. евро, които са разпределени:
За микро предприятия: 24 000 000 евро;
За малки предприятия: 30 000 000 евро;
За средни предприятия: 36 000 000 евро.
Размерът на безвъзмездната помощ за един проект е минимално 50 000 лева , а максимум – 1 500 000лева.

Energy-efficiency