През месец декември 2015 година, предстои отваряне на процедура за набиране на проекти по Схема „Енергийна ефективност в МСП”

2 Декември 2015,

През месец декември 2015 година, предстои отваряне на процедура за набиране на проекти по Схема „Енергийна ефективност в МСП”

Общ бюджет по схемата: 176 024 700 лева

Допустими кандидати: Микро, малки или средни предприятия,които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперации или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство

Допустими разходи:
1) Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
2) Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията.
3) Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление.
4)Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт
5) Консултантски услуги за извършване на енергиен одит

Максимален процент на съфинансиране: 35 % – 70 %
Минимален размер на БФП – 50 000 лева
Максимален размер на БФП – 1 500 000 лева
Краен срок за подаване на проектните предложения: 150 дни от датата на обявяване

energy_for_sme