Пловдив – една от областите с най-голям размер на привлечени чужди инвестиции за последните години

12 Ноември 2015,

За четвърта поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България Икономическите показатели на област Пловдив са по-добри от средните стойности за страната. Икономическата активност и заетостта в областта се повишават, но безработицата остава сравнително висока. Областта се характеризира със сериозен приток на чуждестранни капитали, който се засилва през последната година. Някои общини в областта (например Хисаря) се представят силно по отношение на усвояването на европейски средств, но областният център Пловдив продължава да изостава. През последната година има подобрение на прозрачността на местните власти, но развитието на административните услуги бележи застой.

Населението на област Пловдив продължава да намалява въпреки положителния механичен прираст през последните години. Повишава се обаче делът на висшистите в работната сила, което има важно значение за развитието на областта. Болничната инфраструктура в областта е сред най-добрите в страната. През последната година се наблюдава спад на престъпленията срещу личността и собствеността. Показателите за развитието на културните дейности в област Пловдив сочат някои положителни тенденции, но и предизвикателства.
Пловдив е сред областите с най-голям кумулативен размер на привлечените ЧПИ. Притокът на чуждестранни капитали е сред най-устойчивите в последните години и се засилва. Няколкото промишлени зони около град Пловдив са положителен фактор в тази посока. Разходите за придобиването на ДМА в областта обаче отчитат лек спад до 1,5 млрд. лв. през 2013 г.

Източник: Институт за пазарна икономика

Investment destination- Plovdiv