Отворена процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“BG16RFOP002-1.002

8 Февруари 2016,

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия“

Коя e програмата

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“
Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”
Каква е целта

Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематични области на ИСИС.

Кои са тематичните области:

ИСИС /Иновационна стратегия за интелигентна специализация/ определя следните четири тематични области, по които ще бъдат финансирани дейности:

Мехатроника и чисти технологии

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

ИКТ и информатика

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, Grid and Cloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Идустрия за здравословен живот и биотехнологии

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

− нано-технологии в услуга на медицината;

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

− зелена икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Кой може да кандидатства

Юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно Търговски закон или Закона за кооперациите, които отговарят на следните изисквания:

· да имат по-малко от три приключени финансови години

· да са микро, малки или средни предприятия

· да имат самостоятелна правосубектност

· да са със седалище в България

· да участват самостоятелно в проектното предложение

Какви дейности могат да бъдат финансирани

· Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

· Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

· Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

· Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

· Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

· Промоционални събития и визуализация.

Какъв е процентът на финансиране

Максимален процент на безвъзмездна финансова помощ – 90%

Съфинансиране от страна на кандидата – 10 %

Максимално и минимално финансирана за проект

Минимално: 50 000 лева, около 25 000 евро

Максимално: 391 166 лева, около 200 000 евро

Максимaлния размер на помощта е по режим de minimis

Каква е продължителността на проекта

Продължителността на изпълнение на проект не трябва да надвишава 24 месеца

Какъв е срокът за подаване на проектно предложение

Документитие трябва да бъдат предстанени до 19:00 часа на 05.05.2016г.

За повече подробности относно условията за кандидатстване, можете да се свържете с нас!

innovation_programme