Министърът на образованието и науката проф. Тодор Tанев ще открие третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

21 Октомври 2015,

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Tанев ще открие третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Министърът на образованието и науката и Ръководител на Управляващия орган проф. Тодор Танев ще открие третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, което ще се проведе на 22 и 23 октомври в София.

На заседанието ще присъстват представители на генерални дирекции „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия. В работата на комитета взимат участие представители на държавни институции, органи на местно управление, социални партньори и неправителствени организации.

По време на третото заседание на Комитета за наблюдение ще бъдат разгледани критерии за избор на следните 9 операции по оперативната програма на обща стойност 424 500 000 лева:

За подкрепа на научните изследвания:

– „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

– „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

В сферата на висшето образование:

– „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“

За подкрепа на професионалното образование:

– „Ученически практики“,

– „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

В сферата на средното образование:

– Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“

За активно включване в образователната система на лица от уязвими групи:

– „Ограмотяване на възрастни“

– „Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

– „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Критериите за избор на операции са широко обсъдени от подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и от тематичните работни групи: „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование“, които подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Източник: Информационен портал на структурни фондове на ЕС

education_for_business_growth