Глобал Бизнес Груп ООД сключи договор с Агенцията по заетостта

eu

14 Януари 2016,

Глобал Бизнес Груп ООД сключи договор с Агенция по заетостта по схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 „Младежка заетост” в рамките на ОП „Развитие на човешки ресурси 2014 – 2020”

 

 През януари 2016 година, Глобал Бизнес Груп ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” в рамките на схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 „Младежка заетост” към ОП „Развитие на човешки ресурси 2014 – 2020”. Проектът предоставя възможност на работодателите да наемат лица до 29 год. без професионален опит, с цел придобиване на знания и умения в реална работна среда. Проектът е с продължителност 6 месеца, а получената помощ се счита за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013

Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост

Happy business man holding a modern laptop computer with his team in background